โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชนันทน์ พืชพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพิชญวดี กุลมงกฎ