โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิรานี ตราศรี
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศิริชัย คำมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวอักษราวรรณ วิชาพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวุฒิกร คงประสานกาล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอิสรีย์ แสนทรสินธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปวริศา คุณาวัตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตศึกษา