โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพาพงา วาทโยธา
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปาณิสรา กิติราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกนกวรรณ คำตา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2