โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ วงศ์สนิท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจำรัส เสริมแสง