โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณิชดาภา โภคาพานิช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวผกาแก้ว ชุมพร

นางสาวพัทธ์ปิยา สิงหเสนา