โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมาน แพะขุนทศ

นางพรรณนิภา พร้อมเพียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นายสาทร ขาวกุญชร

นางสาววัชรามาศ บุญเลิศ

นายบุญรัง จำปา