โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
พนักงานจ้าง/สนับสนุนการสอน

นางสาวอิสรีย์ แสนทรสินธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกัลยา ศรีสุภักตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิินและบัญชี

นางสาวปวริศา คุณาวัตร
ผู้ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายทวีวัฒน์ สุทธยาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอรสา ลิธรรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ