โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญถม วรรณทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธาวิน มาสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิรภัทร ภารสำเร็จ