โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณิชดาภา โภคาพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9378195
อีเมล์ : chaelaepit@hotmail.com
ที่อยู่ :
148 หมู่ 4 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
เครื่องราช : ตม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2545 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /วิชาเอกสุขศึกษา
พ.ศ.2548 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /การส่งเสริมสุขภาพ
พ.ศ.2552 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง /รัฐศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยฯ วิชาสังคมศึกษา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 บทคัดย่อ เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ส23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3