โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเจริญ สุขสกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :