โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาที่ 1 บริเวณรอบอาคารใหม่มีพื้นที่ทั้งหมด 1,085 ตารางเมตร
พื้นที่ศึกษาที่ 2 บริเวณรอบอาคารห้องสมุดมีชีวิตมีพื้นที่ทั้งหมด 1,254 ตารางเมตร
พื้นที่ศึกษาที่ 3 บริเวณรอบอาคาร ข มีพื้นที่ทั้งหมด 1,311 ตารางเมตร
พื้นที่ศึกษาที่ 4 บริเวณรอบอาคาร 100 ปีมีพื้นที่ทั้งหมด 4,110 ตารางเมตร