โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
       1. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
       2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพลานามัยที่ดี มีสุนทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรีและกีฬา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
       3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
       4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
       5. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน