โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ประเทศไทย  4.0”