โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
285 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า  ตำบลแชแล  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 042236033
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกุมภวาปี เมื่อปีการศึกษา  2534  โดยการริเริ่มจากประชาชนตำบลแชแล ด้วยการนำของนายแหลมทอง  ปัตถาวะโร  กำนันตำบลแชแล ร่วมกันเห็นว่า บุตรหลาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความลำบากต่อการเดินทาง มาเรียนต่อในโรงเรียนประจำอำเภอกุมภวาปี ชาวบ้านจึงมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้จำนวน  101  ไร่ ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน ต่อมา สภาตำบลแชแล ร่วมกับชาวบ้านได้สร้างอาคารชั่วคราว  1  หลัง นายสังวาลย์  ไชยช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี  ได้ส่ง
นายประสิทธิ์  ยลวิลาศ  ตำแหน่งอาจารย์  2  ระดับ  7 โรงเรียนกุมภวาปี มาเป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา
กุมภวาปี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียน  จำนวน 87  คน  โรงเรียนแห่งนี้ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  50  กิโลเมตร  ตามเส้นทางระหว่าง อำเภอกุมภวาปี กับอำเภอกู่แก้ว   ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแชแล ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์” เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2535  พร้อมจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  มูลค่า  112,000 บาทกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายประสิทธิ์  ยลวิลาศ  เป็นครูใหญ่และเป็นอาจารย์ใหญ่ตามลำดับ 
           ต่อมา นายไสว   ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์  ได้ขอถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ได้รับอนุมัติการถ่ายโอนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันมี นายสมาน  ธนะแก้ว
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ และมีนายบุญเจริญ  สุขสกุล ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี